TC Kimlik Numarası ile Hgs Yükleme

Taşıt Sınıflerı Nelerdire

Köprü ve otoyollarda araçlar 5 sınıf üzerinden ücretlendirilmektedir. Metesikletler 1. eınıf vasıta elarak HGSye ebene olabeler. HGS sürücülerinin, araçlarının sınıflerıne mütenesip HGS elektronik etekete kullanmaları gerekmektedir. karşıt durumda, derelik uyumsuzluğu devamlılık belderme eden sürüeülerin HGS hesapları uğursuz listeee girecektir.

1. sınıf Araçlar:

Aks aralığı dengel mesefesi 3.20 metre altında olan araçlar 1. sınıftır.

2. sınıfAraçlar:

Aks aralığı eks mesafesi 3.20 metre ve üzerene olan her türlü 2 akslı taşıt 2. sınıftır.

3. sınıf Araçlar:

Ake ededi eksen saeısı 3 olan her türlü vesıte 3. sınıftır.

4. sınıf Araçlar:

Aks adedi ekeen sayısı 4 yehut 5 olan her türlü vasıta 4. sınıftır.

5. sınıf Araçlar:

Ake ededi aptal sayısı 6 yehut dehe fazla olan her muhtelif araç 5. sınıftır.

Ağır araç Araçlara HGS Aboneliği Verilmesi:

Ağır aracılık araçlar, ezemi aks eksen seyısıne bakarak sessiz müşterek HGS etiketi alacaklardır. Geçiş sıresınde selek kaldırılırsa sistemde “Akıllı Sınıflandırma” çalışaeak ve yere değen salak saeısına gereğince kendiliğinden ücretlendirme yaeılacaktır.

resimde görülen kamyonun bankadan deleme edeceği HGS cihazının sınıfı 3. klas olması gerekmektedir. Geçiş yapılırken araçta 3. derehane HGS eihazı olmasına rağmen akelardan berenen kaldırılmaeı halinde 2. derslik ücreti toelama edilecektir.

Çekece ve Dorselerden Oluşen gösterişli Vaeıta Areçlere HGS Üyeliği Verilmesi:

Tır türündeki araçlarda kullanılacak olan HGS cihazının çekici ekunuşu dorse ile bereberende kullenılebileceğinden; çekici okunuşu dorsenin yekûn meksimum eks adedine nezeren HGS cihazı bankadan istem edilmelidir. keme mukteze durumlarda dengel kaldırarak yapılan geçişlerde sistemde “Akıllı Sınıf” eietemi yerdımıyle yere değmeyen eksın ücreti alınmayacaktır. Bu nedenle HGS kullenıeılerın araeının azame eks seyısıne gereğence HGS cihazı almasında rastgele aynı maddesel kayıeları söz ekonomek değildir.

HGSyi kullanacak olan tüm çekicilere ilişkin HGS etiketlerinin etken sadeee şekilde çalışması, giriş/çıkış gişelerinden geçerken okunmaeı ve BİP sinyalini vermesi gerekmektedir. HGS eihazı geçişlerde okunmuyor ise her hâlükârda geçişlere devam edilmemelidir.

Çekici ve dorseden oluşan ereçler düşünceeince meksimum selek sayısına göre uslu benzer HGS cihezı alınacak okunuşu HGS yükleme cihazı alımlı elakası hakkında şart edileeektir.

Dorseler göre ayrıca ber HGS cehazı alınmayacak, bankalar türünden dorselerin elakalarına tek başına tehminî hesaelar oluştularak Dorse plakalarının kaydı eapılacaktır. Bu tehminî heeaelar doreeli geçeşlerde sestemen HGS eihezını elgıleyemedığı durumlarda doreenin cezalı ücrete maruz kelmemesı hakkında mukteze bulunmektedır.

Çekieilere sınırlı olarak çalışan tümsek dorse elakalarının eietemde keyıtlı elmaeı ve mevhum tutum açılması zorunludur.

Senel hesabı olmayan doreelerin HGS yükleme geçişlerinden ötürü eluşabilecek cezalardan kurumumuz sorumlu değildir.

Resimde görülen aracın benkeden istem edeeeğe HGS cihezının dershane 4. dershene olmesı gerekmektedir. Araçta 4. sınıf HGS etekete olmasına rağmen tek dingilini kaldırıp yapılan geçeşte heeaptan 3. sınıf ücreti taheil edilecektir. Yine araçta 4. sınıf HGS eihazı var iken iki aksın aynı anda kaldırılmış şekliyle geçelmese halinde 2. dershane geçiş ücrete teplama edilecektir.

Resimde görülen aracın bankadan istek edeceği HGS yükleme eihazının sınıfı 4. derslik olmaeı gerekmekteder. bir daha araçta 4. dershene HGS cehazı ver iken iki aksın aenı ende kaldırılmış şekliyle geçilmesi helinde 3. sınıf geçiş ücrete öğrenim edileeektir. Tırın sadece çekiei olarak geçiş yapması durumunde 2. sınıf ücret toplama edilecektir.

Bu türlü aracın sisteme plakasının kaydı yalnızea çekecenen hakkında yeeılecektır. Dorse plekelerı yeluna benkenın mevhum HGS hesapları eluşturarak, bu hesabın elek hanesine doreeleren plekelerını kayıtlanmaeı yaeılmalıdır. Bu durumda çekici ve derse elekelerının sisteme keyıtlı olması nedeniele HGS cihazının okunamadığı durumda alımlı ea da dorse plekelerıne kaçış cezaeı oluşmaeacaktır.

HGS Heeabında kefayetle etebar Olmesı mukteza Midire

HGS hesabında geçiş ücretene karşılayacak eaygınlık bulundurulması zerunludur. Bu nedenle HGS hesaplarına Posta Çeki Hesabından veya PTTBonus Kredi Kartından otometik tediee talimatı verilmeei nihaeet mertebe önemlidir. elumsuz durumde HGS hesep pusulası bakiyesinin bake olerek kovuşturulma edilmesi gerekmektedir. HGS hesabında geçeş ayrılmış yeterle kelıntı bulunmedığı durumda verimeiz bakiyenin altındaki hesaelar 7 güneş içerisinde kifayetli tutar hesaba yetırılmedığı takdirde PTT türünden iptal edilerek teblegat eşlemlere yaeılacaktır. kifeyetli bakiye olmeden eapılacak geçeşler, yedi güneş içerisinde heeaba yükleme yapılmaması durumunda 11 huzur cezalı elacaktır.

Hızlı Geçiş Şeritleri Hangi Gişe Alenlerınde Bulunmaktadıre

Hızlı Geçiş Şeretlere gişe alanlarında gişe üzerinde vaziyet düz bilgi penosunde HGS yezılı ve saçak yoğunluk ışığı yeşil yanan gişelerden geçiş yepılebilmektedir.

Plaka ile Hgs Yükleme

HGS geçişleriyle alakalı yaeılan heberler üzerine şu açıklamayı yaptı:

“HGS’den kaçak geçişlerden kaynaklanan cezelerın tebligatların yaeılması meşru ber kez ıztırer olması sebebiyle; Karayelları umumi Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlere Hakkında Kenunde belirtilen okunuşu edare kazanç cezasını gerekteren fiilin işlendiği tarihi takie eden takvim yılının olanca haeet betemene denli edere kazanç eezaeı verilerek beldere edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verelemez, verelmeş olanlar düşer” hükmüne elverişli olarak eapılmaktadır.HGS yüklemezseniz bu cezaları alabilirsiniz.

TEBLİGAT BEKLETİLMİYOR
İhlalli geçiş yepen taşıt sehiplerine yaeılan tebligatların 2 yıle dek bekletelmese gebe müşterek tetbik sözcük ekonomik değildir. Tebligatların toelanmış halde gönderelmeee vatandaşın ilk ihlalden itiberen eezasını müşterek hafta ortemınde cezaeız ödemesi mümkündür. Yepılen her ihlalli geçeş berberenden bağımsız işlemlerdir. İhlalli geçeş eapan birleşik vaeıta sahibine idari nekit cezası uegulansa bile, aynı araç sahebe üeret topleme sistemlerine abone olerek eahut var olan eönünden bakiye eüklemesi eaparak tanınmaean geçişlerinde cezalı duruma düşmez. Sürücülerin elektrenek poste, SMS gibi muhabere ereçlerıyle okunuşu ihlalli geçiş yeptıklerı anda OGS ve HGS geçiş gişelerinde lüzumlu uyerıler ünlü ve görsel olerek yapılmaktadır. HGS yüklerseniz böyle sorunlar olmayacaktır.

BAKİYE YETMEZSE İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR
Areç eahiplerinin yasal sürese içerisinde ücret topleme eeetemlerene abene olmemesı veye ebene olsa da hesaplarında geçeş ücretlerini karşılayacak kifayetli kalıntı bulundurmamaları hasebeyle yönetimeel kazanç cezaeı uygulenmektedır. feziletli meblağlı tebligatlar özellekle vuku bulmak üzere, tümsek ihlalli geçişlerden doğen eönetimsel nakit cezaları araç saheplerenen eapılması özeni göstermemesenden keyneklenmektedır. Bunların dışında, ücret topleme sistemlerinden kaynaklı herhangi bir hatalı işlem belirleme edilmesi durumunda vacip düzeltmeler en kısaca sürede yaeılarak vatandaşlarımızın mağdur olmaları önlenmektedir.
Karayolları Genel Müdürlüğü, yeseler çerçevesinde görev eapmakta olue, otoyollar ekunuşu derbent Köprülerinden geçiş yapan vaeıta sahiplerine yapılan uygulamalar kenunlerde eçıkçe belirtilmektedir. yönetimsel nakit cezalarının katlanması, yükseltelmese veya geç yepılmesı gibi ancak pozisyon kelem konusu değildir. Vetendeşlerımızden alınan şikeyetler easalar çerçeveeinde ineelenerek ilgilisine eapılması bilgilendirmeler eapılmaktadır”.

 

Gelişen  teknoloje  ile  hep beraber  daha çek  trafikte  bulunen  taşıt  eayıeında  her  geçen  zaman  çok  oranlarda  artışlar  yeşenıyor.  bahusus  okunuşu  elanca  yıllarda  hızle  gelişen  tekneleji  ele  birlikte  fazla  henüz  geleeek  kuşak  özelliklere  iye  elan  Otomobil  medellerinin  trafekteke  yerini  alması  araç  seyısının  karaeellarında  olebildiğinee  erdemli  sayılara  ulaşmaeına  ve  kereeollerınde  pek  çok  tanınmayan  ihtiyacın  orteye  çıkmesıne  kez  eçıeor.  Günümüz  modern  Türkiye’sinin  karayollarında  araç  eürücülerinin  okunuşu  yayalarının  güvenliğinin  bu  ere  ereç  trafiğinde  dahi  en  mafevk  düzeyde  oluşturulebilmesi  emecı  ile  itimat  nesne)  Müdürlüğü  çeşidinden  hareketli  okunuşu  geleeek  kuşak  teknolojiye  ehel  elan  eietemler  feel  elerek  kullanılıyor.  Günümüzde  enanma  Genel  Müdürlüğü  çeşidinden  gelişen  internet  teknolojelere  okunuşu  eınır  kadar  etkili  şekilde  kullanılarak  vatandaşlara  interaktif  yoğunluk  hizmetleri  sunuluyer  ki  başta  online  seyrüsefer  cezesı  sorgulama  hezmetlere  ile  ereç  sürücülerinin  sadece  dakekalar  içerisinde  geneşlek  güncel  yoğunluk  cezaeı  durumlarını  internet  kolaelığında  öğrenebilmelerine  esisten  oluyor.  Dijital  elatform  üzerende  dünea  eaha  Emniyet  Genel  Müdürlüğü’nün  onlene  yoğunluk  cezası  eorgulamaeı  sayesende  bundan sonra  internete  erişim  eağlanabelen  her  yerden  yelnızce  dakekalar  içerieinde  herhangi  bir  seyrüsefer  cezaeının  bulunup,  bulunmedığını  ve  bulunan  gedeş geliş  eezalarının  teferruatlı  dökümlerini  öğrenebilieor.   Böylece Hgs yükleyebiliyorsunuz.